ĐẢNG ỦY XÃ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Nam
Điện thoại:0976280878
Email: namnv@tayninh.gov.vn
Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch HĐND xã
Thạc sĩ Kinh tế
Nguyễn Văn Nam
2 Phạm Thị Hồng Thái
Điện thoại:0908866923
0908866923
Email: thaipth@tayninh.gov.vn
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Đại học
Phạm Thị Hồng Thái
3 Nguyễn Chí Thái
Điện thoại:0986655969
Email: thainc@tayninh.gov.vn
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
Đại học
Nguyễn Chí Thái
4 Phạm Thị Kim Hoa
Điện thoại:0944366290
Email: hoaptk@tayninh.gov.vn
UV.BTV Đảng ủy - Phó Chủ tịch HĐND xã
Đại học
Phạm Thị Kim Hoa
5 Lê Minh Hưng
Điện thoại:0987953965
UV.BTV Đảng ủy - Chủ tịch UB.MTTQ
Đại học
Lê Minh Hưng
6 Nguyễn Ngọc Thủy
Điện thoại:0986422152
Email: thuynn@tayninh.gov.vn
Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND
Đại học
Nguyễn Ngọc Thủy
7 Ngô Thành Lợi
Điện thoại:0362733307
Email: loint@tayninh.gov.vn
Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND
Đại học
Ngô Thành Lợi
8 Trần Thị Kim Loan
Điện thoại:0822637950
Email: loanttk@tayninh.gov.vn
Công chức Văn phòng - Thống kê
Đại học
Trần Thị Kim Loan
9 Lê Văn Phát
Điện thoại:0397157212
0397157212
Email: phatlv@tayninh.gov.vn
Đảng ủy viên - CC.Văn phòng
Đại học
Lê Văn Phát
10 Võ Xuân Vinh
Điện thoại:0972876995
Đảng ủy viên - Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự
Đại học
Võ Xuân Vinh
11 Nguyễn Quốc Hoàng
Điện thoại:0988810188
Email: quochoang@tayninh.gov.vn
Đảng ủy viên - Trưởng Công an xã
Đại học
Nguyễn Quốc Hoàng
12 Trần Quang Phường
Điện thoại:0966442636
Email: quangphuong@tayninh.gov.vn
Đảng ủy viên - CC.Văn hóa - Xã hội
Đại học
Trần Quang Phường
13 Nguyễn Thanh Dương
Điện thoại:0984123356
Đảng ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân
Đại học
Nguyễn Thanh Dương
14 Phạm Anh Tâm
Điện thoại:0912461246
Đảng ủy viên - Cán bộ Tuyên giáo
Đại học
Phạm Anh Tâm
15 Phan Thị Phương Giang
Điện thoại:0979357382
Đảng ủy viên - Phó Chủ nhiệm UBKT - Tổ chức Đảng ủy
Đại học
Phan Thị Phương Giang
TỔ CHỨC
16 Phan Thị Phương Giang
Điện thoại:0979357382
Đảng ủy viên - Phó Chủ nhiệm UBKT - Tổ chức Đảng ủy
Đại học
Phan Thị Phương Giang
UBKT
17 Phạm Thị Hồng Thái
Điện thoại:0908866923
Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã - Chủ nhiệm UBKT
Đại học
Phạm Thị Hồng Thái
18 Phan Thị Phương Giang
Điện thoại:0979357382
Đảng ủy viên - Phó Chủ nhiệm UBKT - Tổ chức Đảng ủy
Đại học
Phan Thị Phương Giang
VĂN PHÒNG
19 Phạm Thị Ngọc Nhung
Điện thoại:0948720004
Cán bộ Văn phòng Đảng ủy
Đại học
Phạm Thị Ngọc Nhung
TUYÊN GIÁO
20 Phạm Anh Tâm
Điện thoại:0912461246
Đảng ủy viên - Cán bộ Tuyên giáo
Đại học
Phạm Anh Tâm
CHI BỘ ẤP THẠNH TRUNG
21 Võ Văn Tem
Bí thư Chi bộ
Trưởng ban Công tác MT ấp
Võ Văn Tem
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Nam
Điện thoại:0976280878
Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch HĐND xã
Thạc sĩ
Nguyễn Văn Nam
2 Phạm Thị Kim Hoa
Điện thoại:0944366290
Phó Chủ tịch HĐND xã
Thường trực HĐND
Đại học
Phạm Thị Kim Hoa
BAN PHÁP CHẾ
3 Lê Minh Hưng
Điện thoại:0987953965
Trưởng ban Pháp chế HĐND
Đại học
Lê Minh Hưng
4 Phạm Anh Tâm
Phó Ban Pháp chế Phạm Anh Tâm
5 Nguyễn Ngọc Minh
Thành viên Nguyễn Ngọc Minh
6 Lý Anh Kiệt
Thành viên Lý Anh Kiệt
BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
7 Phan Thị Phương Giang
Điện thoại:0979357382
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Phan Thị Phương Giang
8 Nguyễn Thanh Dương
Điện thoại:0984123356
Phó Ban Kinh tế - Xã hội Nguyễn Thanh Dương
9 Phạm Hoàng Thành Nam
Điện thoại:0399267125
Thành viên Phạm Hoàng Thành Nam
10 Nguyễn Hoàng Oanh
Điện thoại:0984576584
Thành viên Nguyễn Hoàng Oanh
​​ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Email:vt-tt@tayninh.gov.vn
Điện thoại:(0276) 3839114
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
BỘ PHẬN 1 CỬA
1 Lê Văn Phát
Điện thoại:0397157212
(0276) 3839114
Đảng ủy viên - CC.Văn phòng
Đại học
Lê Văn Phát
2 Nguyễn Thị Ngọc Thu
Điện thoại:0396929279
Công chức Tư pháp – Hộ tịch
Đại học
Nguyễn Thị Ngọc Thu
3 Kiều Nguyên Phát
Điện thoại:0986422152
Công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường
Đại học
Kiều Nguyên Phát
4 Nguyễn Lê Anh Khang
Điện thoại:0362733307
Công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường Nguyễn Lê Anh Khang
VĂN PHÒNG UBND
5 Lê Văn Phát
Điện thoại:0397157212
Công chức Văn phòng - Thống kê xã
Đại học
Lê Văn Phát
6 Trần Thị Kim Loan
Công chức Văn phòng - Thống kê
Đại học
Trần Thị Kim Loan
VĂN HÓA - XÃ HỘI
7 Trần Quang Phường
Điện thoại:0966442636
Email: quangphuong@tayninh.gov.vn
Công chức Văn hóa - xã hội xã
Đại học
Trần Quang Phường
8 Nguyễn Phương Thảo
Điện thoại:0822637950
Email: thaonp@tayninh.gov.vn
Công chức Văn hóa – Xã hội – Phụ trách LĐTBXH
Đại học
Nguyễn Phương Thảo
ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG
9 Kiều Nguyên Phát
Điện thoại:0986422152
0986422152
Email: nguyenphat@tayninh.gov.vn
Công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường
Đại học
Kiều Nguyên Phát
10 Nguyễn Lê Anh Khang
Điện thoại:0362733307
Email: khangnla@tayninh.gov.vn
Công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường
Đại học
Nguyễn Lê Anh Khang
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
11 Nguyễn Thị Thu Hằng
Điện thoại:0933872332
Email: thuhang_tp@tayninh.gov.vn
Công chức Tài chính - Kế toán
Đại học
Nguyễn Thị Thu Hằng
12 Võ Thị Anh Thư

Email: thuvta@tayninh.gov.vn
Công chức Tài chính - Kế toán
Đại học
Võ Thị Anh Thư
CÔNG AN
13 Nguyễn Quốc Hoàng
Điện thoại:0988810188
0988810188
Email: quochoang@tayninh.gov.vn
Đảng ủy viên - Trưởng Công an xã
Đại học
Nguyễn Quốc Hoàng
14 Trần Anh Linh
Điện thoại:0919045524
Email: anhlinh@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng Công an xã
Đại học
Trần Anh Linh
15 Trần Công Danh
Phó Trưởng Công an xã Trần Công Danh
QUÂN SỰ
16 Võ Xuân Vinh
Điện thoại:0972876995
0972876995
Email: vinhvx@tayninh.gov.vn
Đảng ủy viên - Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự
Đại học
Võ Xuân Vinh
17 Lê Huỳnh Kỳ
Điện thoại:
0971920419
Email: lehuynhkybch1986@gmail.com
Phó Chỉ huy Trưởng
Cao đẳng Quân sự
Lê Huỳnh Kỳ
18 Huỳnh Đức Trọng
Phó Chi huy Trưởng Huỳnh Đức Trọng
UBMTTQ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Minh Hưng
Điện thoại:0987953965
UV.BTV Đảng ủy - Chủ tịch UB.MTTQ
Trưởng ban Pháp chế
Đại học
Lê Minh Hưng
2 Nguyễn Văn Hảo
Điện thoại:0398900707
Phó Chủ tịch UBMTTQ
Đại học
Nguyễn Văn Hảo
ĐOÀN THANH NIÊN
Email:xadoanthanhtan123@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Nam
Điện thoại:0981828255
0981828255
Email: ngocnam@tayninh.gov.vn
Bí thư Đoàn Thanh niên
Đại học Luật; Cử nhân CNTT
Nguyễn Ngọc Nam
2 Trần Thị Mỵ Nương
Phó Bí thư Đoàn xã
Cử nhân CNTT
Trần Thị Mỵ Nương
HỘI CỰU CHIẾN BINH
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lý Anh Kiệt
Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh
Đại học
Lý Anh Kiệt
2 Nguyễn Thanh Tiền
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tiền
HỘI NÔNG DÂN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thanh Dương
Điện thoại:0984123356
Đảng ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân
Đại học
Nguyễn Thanh Dương
2 Nguyễn Thanh Phúc
Điện thoại:0343789218
Phó Chủ tịch Hội Nông dân
Phó Bí thư Chi bộ ấp Thạnh Lợi
Đại học
Nguyễn Thanh Phúc
HỘI PHỤ NỮ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Tuyết Hồng
Chủ tịch Hội Phụ nữ
Đại học
Trần Thị Tuyết Hồng
2 Lục Mai Trinh
Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ
Đại học
Lục Mai Trinh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay167
  • Tháng hiện tại12,972
  • Tổng lượt truy cập215,109
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây