ĐẢNG ỦY XÃ
  • Địa chỉ trụ sở: Số 113, lộ 10 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, TPTN, Tỉnh Tây Ninh
  • Địa chỉ website: https://thanhtan.tayninh.gov.vn  

  • Địa chỉ trụ sở: Số 113, lộ 10 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, TPTN, Tỉnh Tây Ninh

1. Ban thường vụ Đảng ủy là cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ, phải chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Đảng bộ và trước cấp ủy cấp trên về mọi hoạt động của đảng bộ và các vấn đề liên quan.

2. Có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chấp hành và các thành viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các hoạt động của Ban chi ủy, chi bộ thuộc thẩm quyền Đảng ủy quản lý, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, được quy định trong Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

3. Ban thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm chuẩn bị nội dung họp Ban chấp hành hàng tháng, một năm. Xây dựng các dự thảo kế hoạch trình Ban chấp hành xem xét quyết định

4. Ban thường vụ tiếp nhận và có trách nhiệm chuyển tải, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, công văn đến cơ sở và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ. Giúp cho Ban chấp hành kiểm tra, đôn đốc các cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết của cấp mình và cấp trên.

5. Có trách nhiệm xây dựng dự thảo quy hoạch cán bộ cấp mình và cấp cơ sở, sắp xếp đội ngũ cán bộ trình cấp ủy phê duyệt theo quy định.

6. Thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, thay mặt Ban chấp hành quyết định các vấn đề mang tính cấp bách, duyệt các báo cáo tổng kết của Đảng, đại hội các tổ chức chính trị xã hội thuộc thẩm quyền quản lý.

7. Thay mặt cho Ban chấp hành có trách nhiệm ghi chép Nghị quyết họp Ban thường vụ, họp Ban chấp hành. Có trách nhiệm đối nội, đối ngoại với cấp trên, cấp dưới.

Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Nam Nguyễn Văn Nam
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email namnv@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phạm Thị Hồng Thái Phạm Thị Hồng Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan 0908866923
Địa chỉ email thaipth@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Chí Thái Nguyễn Chí Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email thainc@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

UV.BTV Đảng ủy - Phó Chủ tịch HĐND xã Phạm Thị Kim Hoa Phạm Thị Kim Hoa
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email hoaptk@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

UV.BTV Đảng ủy - Chủ tịch UB.MTTQ Lê Minh Hưng Lê Minh Hưng
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Thủy Nguyễn Ngọc Thủy
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email thuynn@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Ngô Thành Lợi Ngô Thành Lợi
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email loint@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Công chức Văn phòng - Thống kê Trần Thị Kim Loan Trần Thị Kim Loan
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email loanttk@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Đảng ủy viên - CC.Văn phòng Lê Văn Phát Lê Văn Phát
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan 0397157212
Địa chỉ email phatlv@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Đảng ủy viên - Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự Võ Xuân Vinh Võ Xuân Vinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đảng ủy viên - Trưởng Công an xã Nguyễn Quốc Hoàng Nguyễn Quốc Hoàng
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email quochoang@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Đảng ủy viên - CC.Văn hóa - Xã hội Trần Quang Phường Trần Quang Phường
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email quangphuong@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Đảng ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân Nguyễn Thanh Dương Nguyễn Thanh Dương
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đảng ủy viên - Cán bộ Tuyên giáo Phạm Anh Tâm Phạm Anh Tâm
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đảng ủy viên - Phó Chủ nhiệm UBKT - Tổ chức Đảng ủy Phan Thị Phương Giang Phan Thị Phương Giang
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

ĐẢNG ỦY XÃ
Mô tả:
  • Địa chỉ trụ sở: Số 113, lộ 10 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, TPTN, Tỉnh Tây Ninh

1. Ban thường vụ Đảng ủy là cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ, phải chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Đảng bộ và trước cấp ủy cấp trên về mọi hoạt động của đảng bộ và các vấn đề liên quan.

2. Có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chấp hành và các thành viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các hoạt động của Ban chi ủy, chi bộ thuộc thẩm quyền Đảng ủy quản lý, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, được quy định trong Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

3. Ban thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm chuẩn bị nội dung họp Ban chấp hành hàng tháng, một năm. Xây dựng các dự thảo kế hoạch trình Ban chấp hành xem xét quyết định

4. Ban thường vụ tiếp nhận và có trách nhiệm chuyển tải, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, công văn đến cơ sở và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ. Giúp cho Ban chấp hành kiểm tra, đôn đốc các cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết của cấp mình và cấp trên.

5. Có trách nhiệm xây dựng dự thảo quy hoạch cán bộ cấp mình và cấp cơ sở, sắp xếp đội ngũ cán bộ trình cấp ủy phê duyệt theo quy định.

6. Thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, thay mặt Ban chấp hành quyết định các vấn đề mang tính cấp bách, duyệt các báo cáo tổng kết của Đảng, đại hội các tổ chức chính trị xã hội thuộc thẩm quyền quản lý.

7. Thay mặt cho Ban chấp hành có trách nhiệm ghi chép Nghị quyết họp Ban thường vụ, họp Ban chấp hành. Có trách nhiệm đối nội, đối ngoại với cấp trên, cấp dưới.

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
TỔ CHỨC
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Thị Phương Giang
Điện thoại:0979357382
Đảng ủy viên - Phó Chủ nhiệm UBKT - Tổ chức Đảng ủy
Đại học
Phan Thị Phương Giang
UBKT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Hồng Thái
Điện thoại:0908866923
Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã - Chủ nhiệm UBKT
Đại học
Phạm Thị Hồng Thái
2 Phan Thị Phương Giang
Điện thoại:0979357382
Đảng ủy viên - Phó Chủ nhiệm UBKT - Tổ chức Đảng ủy
Đại học
Phan Thị Phương Giang
VĂN PHÒNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Ngọc Nhung
Điện thoại:0948720004
Cán bộ Văn phòng Đảng ủy
Đại học
Phạm Thị Ngọc Nhung
TUYÊN GIÁO
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Anh Tâm
Điện thoại:0912461246
Đảng ủy viên - Cán bộ Tuyên giáo
Đại học
Phạm Anh Tâm
CHI BỘ ẤP THẠNH TRUNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Văn Tem
Bí thư Chi bộ
Trưởng ban Công tác MT ấp
Võ Văn Tem
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay57
  • Tháng hiện tại12,862
  • Tổng lượt truy cập214,999
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây