CCHC - CHÍNH QUYỀN SỐ

Thủ tục hành chính phải thực hiện số hóa

Thủ tục hành chính phải thực hiện số hóa

 •   13/05/2024 09:30:22 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0

Thủ tục hành chính phải thực hiện số hóa

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024

 •   02/05/2024 03:06:43 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 3/2024

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 3/2024

 •   02/04/2024 11:13:34 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 02/2024

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 02/2024

 •   04/03/2024 11:09:23 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 01/2024

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 01/2024

 •   02/02/2024 12:23:03 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 12/2023

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 12/2023

 •   03/01/2024 02:03:52 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

Niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

 •   29/12/2023 04:30:15 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 11/2023

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 11/2023

 •   05/12/2023 04:30:31 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ

 •   14/11/2023 04:17:41 PM
 •   Đã xem: 1280
 •   Phản hồi: 0
TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND XÃ VỚI THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND XÃ VỚI THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

 •   04/11/2023 12:27:58 PM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 03/11/2023, tại Hội trường UBND xã Thạnh Tân, Đoàn thanh niên phối hợp cùng UBND xã tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh thiếu niên theo Luật thanh niên 2020.

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 10/2023

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 10/2023

 •   02/11/2023 08:37:35 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

Thực hiện Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia.

CÁC ĐỒNG CHÍ UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ XÃ THẠNH TÂN

CÁC ĐỒNG CHÍ UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ XÃ THẠNH TÂN

 •   19/10/2023 02:54:27 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0

(-giới thiệu sơ lượt -đang cập nhật-)

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 9/2023

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 9/2023

 •   05/10/2023 11:37:52 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

 

Thực hiện Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND xã Thạnh Tân báo cáo quá trình triển khai thực hiện tại bộ phận một cửa tháng 9/2023 như sau:

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 8/2023

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 8/2023

 •   05/09/2023 11:29:20 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

Thực hiện Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND xã Thạnh Tân báo cáo quá trình triển khai thực hiện tại bộ phận một cửa tháng 8/2023 như sau:

STT

Tổng số HS trong tháng

Tổng số HS thông báo xử lý quá hạn (DVC)

Tổng số HS xử lý quá hạn trên MCĐT

Tỷ lệ HS nộp trực tuyến (%)

Mức độ hài lòng (%)

 

Kết quả số hóa hồ sơ

Thanh toán trực tuyến ( hồ sơ)

 

 

 

Điểm đánh giá ( tổng điểm 100)

 

 

 

Điểm so với thánh trước

 

Hồ sơ cấp KQ điện tử (%)

 

 

HS đồng bộ lên cổng DVC

 

HS cung cấp chứng thực bản sao điện tử

 

1

67

0

0

96,4

100

100

100

 

54

57

 

88

2,1

Kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư trên quy mô quốc gia

Kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư trên quy mô quốc gia

 •   08/08/2023 12:56:13 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 7/2023

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 7/2023

 •   03/08/2023 09:59:24 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

 

 

 

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 6/2023

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 6/2023

 •   06/07/2023 08:26:06 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0

(TT) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. 

Thuê bao di động phải làm gì để không bị khóa từ 31/3?

Thuê bao di động phải làm gì để không bị khóa từ 31/3?

 •   30/03/2023 09:32:51 PM
 •   Đã xem: 713
 •   Phản hồi: 0

“Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sau ngày 31/3/2023, các thuê bao di động nhận được thông báo và không thực hiện so khớp, chuẩn hóa thông tin theo yêu cầu sẽ bị chặn liên lạc 1 chiều, 2 chiều theo quy định. Vậy khách hàng phải làm gì để tránh bị khóa thuê bao?”.

Công an xã Thạnh Tân hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng (VneID) mức 1,2

Công an xã Thạnh Tân hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng (VneID) mức 1,2

 •   30/03/2023 05:51:47 PM
 •   Đã xem: 739
 •   Phản hồi: 0

Với tinh thần "làm hết việc, không hết giờ", trong những ngày qua, dù trong thời gian nghỉ lễ hay các ngày cuối tuần nhưng lực lượng Công an xã Thạnh Tân và các ban ngành, đoàn thể xã vẫn tranh thủ hướng dẫn cài đặt VNeID mức độ 1,2 cho người dân.


Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay62
 • Tháng hiện tại12,867
 • Tổng lượt truy cập215,004
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây